0 ks 0 Kč


Reklamační postup:

Po zaslání reklamovaného zboží k nám, Vám začne běžet 30 - denní reklamační lhůta, na kterou si vyhrazujeme právo. Během této lhůty Vás budeme průběžně informovat o stavu Vaší reklamace.

Záruka, reklamace a servis

 • Záruční doba je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná, a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou.
 • Kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího, a to ihned po zjištění závady.
 • Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje vady, na které se vztahuje záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.
 • Během záruční doby má kupující právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace, návodu, oprávněnému zástupci prodávajícího spolu s dokladem o zaplacení, případně se záručním listem a stručným popisem závady.
 • Právo na záruku zaniká v případě, že k závadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím, nesprávným zacházením s výrobkem, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží, zanedbáním péče o zboží, poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek. Ze záruky jsou také vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou a uplynutím záruční doby zboží. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich částí) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nedá se ani reklamovat.

Postup reklamace

 • Reklamovaný výrobek je nutné zaslat zpět poštou (ne na dobírku), na adresu naší společnosti, pokud prodávající neurčí jinak. Adresa společnosti: Zunique, s.r.o., Slovenská 67, Prešov, 08001
 • Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě mailu nebo v písemné podobě. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace.
 • Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace do 3 dnů od začátku reklamačního řízení (den přijetí reklamovaného zboží), v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

Práva kupujícího při uplatnění reklamace:

 • Při odstranitelné chybě má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající a je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může požadovat namísto odstranění vady (opravy) výměnu chybné věci za bezvadnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost chyby.
 • Při výskytu neodstranitelné vady, která brání řádnému užívání věci na daný účel, má kupující právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz).
 • V případě, že má věc současně nejméně tři různé odstranitelné vady, přičemž každá z nich brání v řádném užívání, má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na vrácení peněz. Totéž právo má i tehdy, jestliže se stejná vada, jaká byla nejméně dvakrát opravována, vyskytne potřetí v záruční době.
 • Reklamace se považuje za vyřízenou - pokud se ukončí reklamační řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

Při uplatňování reklamace dodržujte následující postup:

Doporučujeme, abyste nám zaslali email na adresu info@zunique.sk, kde uvedete Vaše jméno a telefonický kontakt, na kterém Vás zastihneme, název výrobku, číslo faktury a popis závady.
Do 24 hodin (v pracovní dny) Vám budou zaslány informace o dalším postupu spolu s adresou na zaslání reklamovaného zboží.
Pošlete zboží na určenou adresu spolu s popisem vady, kopií faktury, případně potvrzeným záručním listem. Pokud se adresa dodání opraveného výrobku bude lišit s adresou na faktuře je nutné uvést aktuální adresu a telefonický kontakt.
 

V Prešově dne 1.1.2016SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Přihlaste se k odběru novinek